Betrokkenheid van burger wordt geprezen,
maar niet op prijs gesteld.

Van: Robert van Waning
Verzonden:
donderdag 28 juli 2011 15:25
Aan: Raat, H.J.W.
CC: 'Wijkplatform.info - Stadshart'; Postbus Griffie

Onderwerp: Scooters etc. in het Stadshart - Regels worden niet gehandhaafd.

Geachte Wethouder Raat,

Hoewel de regels voor scooters etc. in het Stadshart al bijna een jaar lang op allerlei manieren bekend zijn gemaakt, worden die nog steeds niet gehandhaafd.

Onlangs heeft de gemeente Amstelveen op het Stadsplein de grote borden met Waarschuwing! weggehaald. Daarop stond dat verkeerd geparkeerde scooters etc. zouden worden verwijderd. Die borden hadden daar ruim een half jaar op zo�n zes verschillende plaatsen gestaan. Zij hadden eerst een witte achtergrond, toen een zwarte en daarna weer een witte. De teksten waren inmiddels zodanig verbleekt dat zij nauwelijks meer te lezen waren. Dat maakte geen verschil, want zij werden toch niet serieus genomen. De regels werden immers niet gehandhaafd en de waarschuwingen werden niet uitgevoerd. Men parkeerde zijn/haar fiets of scooter dus gewoon naast die borden, vaak pal voor de ingangen van winkels en andere openbare gelegenheden.

Op de sinds vorige zomer herhaaldelijk uitgedeelde, opgehangen en aangeplakte folders, aanplakbiljetten, stuurhangers en stickers stond:

Parkeren op het Stadsplein. Zo zit dat!
Fietsen, scooters, brom- en snorfietsen mogen niet parkeren voor de winkels en andere openbare gelegenheden. Dit is om de toegangen vrij te houden voor bezoekers en hulpdiensten. Aan de buitenranden van het Stadsplein zijn speciale beugels geplaatst om je fiets te parkeren. Ook voor scooters, brom- en snorfietsen zijn speciale beugels geplaatst. Parkeer je toch buiten de daarvoor aangewezen gebieden, dan riskeer je dat je scooter, brom-, snor- of fiets wordt verwijderd.�

�Waarom?
Het Stadsplein is het gebied voor wandelaars en fietsers. Voor ieders veiligheid is het verboden je met je scooter, brom- en snorfiets op het Stadsplein te bevinden. Fietsen, scooters, brom- en snorfietsen mogen echter niet parkeren voor de entrees van winkels en andere openbare gelegenheden. Dit is om de toegangen vrij te houden voor bezoekers en hulpdiensten. �

Op de (zojuist verwijderde) waarschuwingsborden stond:

Waarschuwing!
Fietsen, snorfietsen, bakfietsen, bromfietsen of scooters die niet in de rekken staan worden vanaf 1 maart verwijderd. Meer informatie (020) 540 49 11.�

Behalve die waarschuwingsboden en drukwerken had de gemeente Amstelveen ook ijzeren verkeersborden laten maken. Daarop stond:

Samen veilig op het Stadsplein. Hoe doen wij dat?
Voetgangers zijn altijd welkom. Fietsen mag, behalve tijdens de vrijdagmarkt, kermisdagen en andere evenementen. U mag niet op het plein komen met brom-, snorfietsen en scooters. Scooters, brom-, snor- en gewone fietsen alleen stallen op de daarvoor bestemde locaties. Deze regels zijn gebaseerd op artikelen 2.21 en 2.22 APV en bijbehorende aanwijzingsbesluiten.�

Die laatstgenoemde borden waren z� hoog bevestigd en de lettertjes zijn z� klein dat die tekst nauwelijks te lezen was. Dat maakte niks uit, want niemand hoefde zich te storen aan de verboden, verzoeken en waarschuwingen van de gemeentelijke overheid. Zij werden immers niet gehandhaafd? Er is nog nooit een bekeuring uitgedeeld aan een scooter die door het voetgangersgebied scheurde, en er is nog nooit een verkeerd geparkeerde scooter verwijderd. Zij rijden en staan dus nog gewoon overal, hoogstens iets minder dan vroeger. Alle kosten en moeiten zijn grotendeels verspild geweest. Het gezag van overheid en politie is een lachertje.

Onlangs vroeg ik aan een paar gemeentelijke handhavers waarom de regels met betrekking tot scooters etc. niet werden gehandhaafd. Zij zeiden dat zij dat niet mochten en ook niet konden, omdat er geen �handhavingspunten� waren, of zoiets. Ik heb toen aan stadspleinregisseur Ferry den Edel gevraagd hoe het nu eigenlijk zat met de handhaving van de regels die op al die borden staan. �Dat weet ik niet,� antwoordde hij. �Daarvoor moet u bij de gemeente zijn. Ik ben van de politie.� ..

Onlangs zijn er bij de ingangen tot het Stadsplein w��r nieuwe borden opgehangen.
De tekst is (eindelijk) duidelijk:

�Stadspleinregels. Scooters, brommers en snorfietsen zijn verboden. Etc.�
Fietsen mag, behalve tijdens markten en evenementen. Skaters houden rekening met iedereen. Maak geen geluidsoverlast. Tweewielers alleen stallen in rekken/beugels op straffe van verwijdering en/of bekeuring. www.amstelveen.nl/stadspleinregels

Dus geen vaag verhaal meer over het zich niet met een scooter mogen �bevinden� op het Stadsplein, maar luid en duidelijk dat het domweg verboden is om in het voetgangersgebied met die lawaaiige, luchtvervuilende en hinderlijke krengen (dat staat er helaas niet bij) rond te rijden en buiten de aangewezen plaatsen te parkeren. Ook die duidelijke regels worden echter op grote schaal genegeerd, omdat zij nog steeds niet worden gehandhaafd!

Afgelopen week stond in een Amstelveens blad dat u �Handhaving� in uw portefeuille heeft. Dat is opmerkelijk, want als raadslid had u zich immers altijd krachtig uitgelaten over de scooteroverlast in het Stadshart en elders in onze gemeente maar als wethouder gedoogt u liever de stelselmatige schending van de inmiddels duidelijke regels.

Bijgaand stuur ik nog een paar foto�s van de afgelopen tijd. De twee laatste heb ik zojuist genomen. Op ��n daarvan ziet u bij de fontein vijf motorrijwielen (drie geparkeerde scooters, ��n rijdende scooter en een grote motorfiets), die zich daar geen van alle mogen bevinden.

Ik verzoek u vriendelijk om de (inmiddels duidelijke) regels m/b/t/ scooters etc. in het Stadshart merkbaar te willen (laten) handhaven, door wie dan ook.

Vriendelijke groet,

Robert van Waning,
Stadsplein, Amstelveen.

PS
Het is een raadsel hoe het winkelcentrum Stadshart de 4de ster �Veilig ondernemen� van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel  heeft weten te bemachtigen, terwijl snelle scooters en motorfietsen overal praktisch tot �n de winkels mogen en kunnen rijden! Bij de ingang tot de Bijenkorf (onder ons appartement) zijn in korte tijd minstens twee ramkraken gepleegd, maar daartegen zijn nog steeds niet de gebruikelijke maatregelen (stenen bollen of ijzeren palen) genomen. Hoe veilig is het Stadshart werkelijk?


Van: Raat, H.J.W. [mailto:h.raat@amstelveen.nl]
Verzonden: maandag 1 augustus 2011 14:57
Aan: post@wanhan.nl
Onderwerp: FW: mail meneer Waning

Geachte heer van Waning,

Allereerst dank voor uw mail en uw betrokkenheid bij de leefbaarheid van het Stadshart.

De scooteroverlast in het Stadshart heeft al geruime tijd onze aandacht. Zowel politie, bikers als straatcoaches hebben een duidelijke opdracht om tijdens surveillances op te treden tegen scooteroverlast in het Stadshart. Er wordt door hen weldegelijk opgetreden. Het is ook u niet ontgaan dat wij met verschillende acties proberen om de scooteroverlast daarnaast op andere wijze te bestrijden. Dat neemt niet weg dat overlast door scooters nog altijd voorkomt. Dat tonen uw foto's ook aan.

De redenen waarom er nog altijd scooteroverlast bestaat in het Stadshart is enerzijds een gevolg van het feit dat continue surveillance niet kan en anderzijds omdat rijwielen (waaronder scooters)volgens recente jurisprudentie zonder waarschuwing alleen dan weg gehaald mogen worden wanneer zij voor aantoonbaar gevaar zorgen. Zoals ook op uw foto's te zien is, is dat vaak niet het geval.

Ik begrijp  dat u zich ergert aan de scooters, maar zoals u zult begrijpen doen wij het nodige om het Stadsplein leefbaar te houden.

Met vriendelijke groet,

Herbert RaatVan: Robert van Waning [mailto:post@robertvanwaning.nl]
Verzonden: vrijdag 5 augustus 2011 16:44
Aan: gemeente@amstelveen.nl

Onderwerp: Handhaving verbod op scooters in voetgangersgebied Stadshart Amstelveen

 

Amstelveen, 5 augustus 2011.

 

Betreft: Verzoek om het verbod op het rijden met en het 'wild' parkeren van scooters etc. in het voetgangersgebied van het Amstelveense Stadshart merkbaar te handhaven.

 

Geachte heer Raat,

 

Hartelijk dank voor uw vlotte reactie op mijn verzoek om het verbod op scooters etc. in het voetgangersgebied van het Amstelveense Stadshart eindelijk eens te gaan handhaven.

 

De inhoud van uw antwoord was helaas teleurstellend. Het lijkt namelijk wel of de gemeentebestuur van Amstelveen niet alleen ieder excuus maar zelfs ieder voorwendsel aangrijpt om haar eigen regels maar niet te hoeven handhaven.

 

Het is domweg onjuist dat een gemeente alleen (brom)fietsen zonder waarschuwing zou mogen verwijderen wanneer die voor aantoonbaar gevaar zorgen. Dit hardnekkige misverstand is onlangs nog eens versterkt door een journaliste van de Volkskrant die een rechterlijke uitspraak kennelijk niet goed had begrepen.

 

De Utrechtse rechtbank zag zich door alle foutieve berichtgevingen naar aanleiding van haar vonnis - en door het geloof dat daaraan door allerlei belanghebbenden werd gehecht - genoodzaakt om nog maar eens duidelijk te maken dat haar uitspraak over het verwijderen van een fiets door de gemeente Utrecht niet automatisch voor �lle gemeenten geldt.

 

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Utrecht stond destijds inderdaad dat fietsen alleen mochten worden verwijderd als deze aantoonbaar gevaar opleverden. Door een fiets te verwijderen waarbij dit niet het geval was, had de gemeente Utrecht haar eigen beleid verkeerd toegepast.

 

Gemeenten die binnen de perken van hun bevoegdheden duidelijk in hun APV vermelden om welke redenen zij op bepaalde plaatsen (brom)fietsen zullen verwijderen, kunnen dit beleid natuurlijk uitvoeren door hun regels te handhaven. Bekeuren van met name motorrijwielen met kenteken ligt daarbij nog veel meer voor de hand. Ook dat gebeurt echter niet merkbaar in de gemeente Amstelveen, met alle zicht- en merkbare gevolgen van dien.

 

Ook de gemeente Utrecht heeft inmiddels haar APV aangepast aan haar bedoeling. Volgens art. 45 APV is het daar nu ook verboden om zich op bepaalde aangewezen plaatsen met een fiets te bevinden, ter voorkoming van hinder voor wandelend en winkelend publiek. Volgens art.

45a APV is het verboden om een fiets of een bromfiets ergens neer te zetten waar dit storend kan zijn voor het ordelijk aanzien of het doelmatig gebruik van de weg. B&W dienen die plaatsen aan te wijzen en het verbod is slechts van kracht indien het ter plaatse op de door burgemeester en wethouders te bepalen wijze ter kennis van het publiek is gebracht.

 

In de gemeente Amstelveen is het volgens art. 2.21 van haar APV verboden om op bepaalde aangewezen plaatsen fietsen of bromfietsen buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te parkeren als dit ten koste gaat van het uiterlijk aanzien van de gemeente of ter voorkoming of opheffing van overlast, dan wel ter voorkoming van schade aan de openbare gezondheid.

 

Volgens artikel 2.22 APV (Overlast van (brom-/snor)fiets op pleinen, marktterreinen e.d.) is het verboden om zich met een brom-/snorfiets op bepaalde door het college aangewezen plaatsen te bevinden, zulks ter voorkoming van hinder voor wandelend en winkelend publiek.

 

De belangrijkste reden waarom mensen hun scooters etc. niet overal in het voetgangersgebied zomaar mogen parkeren, is dat zij daar natuurlijk heen rijden, met alle hinder, gevaar, herrie en luchtvervuiling van dien. Het gaat dus met name om het voorkomen van overlast en gevaar.

 

Toch zijn de regels inmiddels voldoende duidelijk: Zowel het rijden met, als het parkeren van bromfietsen (waaronder scooters en snorfietsen) in het voetgangersgebied van het Amstelveense Stadshart is verboden. Basta. Dit is in het afgelopen jaar op allerlei manieren bekend gemaakt  aan het publiek.

 

Iedereen m/v die met zijn scooter o.i.d. op ��n of andere manier het bord met Stadspleinregels passeert, w��t dat dus hij/zij in overtreding is. Als hij zijn scooter dan ook eens zomaar ergens in het Stadshart neerzet (het liefst natuurlijk �n de van de winkel waar hij even moet zijn) en dus niet op ��n van de scooterparkeerplaatsen, is dubbel in overtreding en riskeert een boete en/of verwijdering van de scooter.

 

Die boetes worden in Amstelveen echter nooit uitgedeeld. Misschien is dat omdat de politie daar geen zin in heeft en/of omdat de gemeentelijke handhavers dat niet mogen. Of om een andere reden die ik niet kan verzinnen.

 

Op iedere scooter etc. zit een nummerbord en dat is niet voor niets. Handhavers van de gemeentelijke bepalingen hoeven voor een bekeuring alleen maar dat nummer, de locatie, de datum en het tijdstip te noteren. Wie of wat houdt ze tegen?!

 

Ik herhaal dus hierbij mij verzoek om uw regels met betrekking tot het rijden met en het parkeren van scooters etc. in aangewezen voetgangersgebieden te handhaven.

 

Hoogachtend,
Robert van Waning

 

Bijlagen:

Recente foto's van scooters en motorfietsen in voetgangersgebied Stadshart Amstelveen.