AMSTELVEEN KAN BETER

Checklist Handhaving

Op basis van de �Handhavingswijzer� van de Nationale Ombudsman en van het �Verslag Ronde tafel bijeenkomst 25 maart 2010 "Handhaving door gemeenten" heb ik onderstaande �Checklist Handhaving� opgesteld ten behoeve van mensen die zich bij de Nationale Ombudsman beklagen over gebrekkige handhaving door een gemeente of andere overheid.

De Checklist is hieronder ingevuld met antwoorden die betrekking hebben op mijn klacht over het niet-handhaven van het scooterverbod in het Amstelveense Stadshart (een voetgangersgebied). De gemeente Amstelveen wordt hierna �de gemeente� of �Amstelveen� genoemd. De onderbouwing van mijn grieven is te vinden in het volledige dossier dat thans in bezit van de Nationale Ombudsman is.

Deze �Checklist Handhaving� kan worden toegepast bij alle klachten over ontbrekende kennis, verkeerde toepassing of gebrekkige handhaving van regels, van simpele gevallen als dakkapellen die ten onrechte worden toe- of afgewezen tot ernstige nalatigheid bij de bewaking van de openbare orde, etc.

V : Vervult de gemeente haar plicht tot handhaving en respecteert zij het recht van de burger daarop?

A : Nee. Wethouder Herbert Raat (VVD, handhaving, jeugdzaken en financi�n) zei in een interview-met-foto (�repliek�) op de voorpagina van het Amstelveens Nieuwsblad van 25 januari 2012: �Wonen aan het Stadshart is hartstikke leuk, maar .. er komen jonge mensen met fietsen, skates en scooters, [..] Als we Van Waning zijn zin geven [handhaving van het scooterverbod, rvw], dan hebben we geen mankracht voor echte problemen, dus we gaan echt niet mensen in uniform op het stadsplein zetten.� De wethouder repte met geen woord over het bestaande verbod om scooters buiten de aangewezen plekken te parkeren. Een overheid geen geld of geen zin heeft om regels te handhaven, moet die niet instellen en openbaar maken. Het overal parkeren van - en dus ook het rijden met - scooters in het voetgangersgebied is trouwens eenvoudiger en goedkoper te ontmoedigen dan nu (niet) gebeurt. Het verbod om scooters buiten de door de gemeente aangegeven plaatsen te parkeren, hoeft daarvoor in de A.P.V. eindelijk eens goed geregeld te worden door gebruik te maken van het verkeersbord E3. Fout geparkeerde scooters kunnen dan gewoon op kenteken worden bekeurd. Deze simpele methode is effici�nter �n effectiever � en dus goedkoper � dan het steeds maar blijven waarschuwen en vriendelijke blijven verzoeken om de scooters alsjeblieft ergens te plaatsen waar dat w�l is toegestaan en waar zij geen hinder, gevaar en overlast veroorzaken.

V : Is de gemeente transparant in haar regelgeving en handhavingsbeleid?

A : Nee. Amstelveen heeft in de afgelopen jaren veel geld en moeite besteed aan het op- en vaststellen van het scooterverbod en aan het telkens weer bekendmaken daarvan d.m.v. folders, stuurhangers, posters, plakkaten, stickers en mededelingen en advertenties in de plaatselijke kranten. Er is echter geen aandacht geschonken aan de handhaafbaarheid van dat verbod. Het besluit om het scooterverbod toch maar niet te handhaven, is niet bekendgemaakt, laat staan gemotiveerd. Het scooterverbod is tandeloos gebleven en wordt dus door velen straal genegeerd. Alleen mensen die zich principieel aan regels houden of die niet weten dat het verbod niet wordt gehandhaafd, respecteren het scooterverbod in het voetgangersgebied.

V : Neemt de gemeente haar eigen regels en wettelijke verplichtingen serieus?

A : Nee. Amstelveen laat burgers �wegkomen� met stelselmatige overtredingen van het scooterverbod in het woon- en winkelcentrum Stadshart. De gemeente heeft ruim een half jaar lang borden op het Stadsplein geplaatst met de �Waarschuwing� dat verkeerd geparkeerde scooters etc. zouden worden bekeurd en weggesleept. Dit is echter nooit gebeurd. Scooters werden brutaalweg n��st die borden geplaatst. Scooteraars en motorfietsers worden in het voetgangersgebied nooit bekeurd. Zij rijden en parkeren waar zij maar willen, het liefst �n de winkelingangen.

V : Komt de gemeente daadwerkelijk in actie als de regels worden overtreden?

A : Nee. Handhavers van de politie en van de gemeente treden niet op tegen overtredingen van het scooterverbod. Toen ik aan vier politieagenten vertelde dat scooters verboden waren in het Stadshart, vroegen zij mij waar dat dan stond. Ik heb hun toen gewezen op de borden met �Stadshartregels�.. Gemeentelijke handhavers verklaren al jarenlang dat zij niets kunnen doen tegen het foutparkeren van scooters en dat zij rijdende scooters niet kunnen aanhouden omdat die te snel gaan.

V : Treedt de gemeente stelselmatig, zorgvuldig en objectief op?

A : Nee. Handhavers van de gemeente en van de politie treden niet tegen scooteraars op als die in het Stadshart rijden en hun voertuigen buiten de daartoe aangewezen plekken parkeren. Er worden geen bekeuringen uitgedeeld en er worden � ondanks alle �waarschuwingen� - geen fout geparkeerde scooters verwijderd. Rijdende en geparkeerde auto�s krijgen in het Stadshart wel een bekeuring, terwijl die meestal minder overlast, hinder en gevaar opleveren en de lucht ook minder vervuilen. Gemeentelijke handhavers verklaren desgevraagd dat zij geen �handhaafpunten� hebben aan de hand waarvan zij de regels kunnen handhaven. Een slap handhavingsbeleid bevordert schending van de regels. Een consequent en duidelijk handhavingsbeleid bevordert daarentegen nalevinggedrag van burgers en komt zodoende het algemeen belang ten goede.

V : Zijn de huidige regels in de praktijk handhaafbaar?

A : Nee. Bij alle toegangen tot het voetgangersgebied hebben vanaf het begin blauwe borden gestaan die aangeven dat het Stadshart een voetgangersgebied is, �Fietsen uitgezonderd�.

Amstelveen heeft altijd ten onrechte gemeend dat ook snorfietsen moeten worden toegelaten in voetgangersgebieden waarin fietsen is toegestaan. Toen de grote toename van (snor)scooters ging leiden tot onaanvaardbare hinder, overlast en gevaar, heeft de gemeente onderborden toegevoegd waarop stond �Dus niet brommen en scooteren.� Snorscooters werden dus nog steeds toegelaten.

Toen ook dit onhoudbaar werd, heeft Amstelveen in 2010 haar A.P.V. zodanig gewijzigd dat ook snorscooters voortaan verboden zouden zijn in het voetgangersgebied. Er kwamen nieuwe borden met de vage teksten als �Samen veilig op het Stadsplein. Hoe doen we dat?� Daarop stond dat wandelaars �altijd welkom� waren en verder o.a.: �U mag niet op het plein komen met brom-, snorfietsen en scooters.� Geen woord over parkeren.. Deze borden maakten weinig indruk op de merendeels jeugdige (snor)scooteraars. Handhavers van politie en gemeenten konden hier echter niet tegen optreden, omdat het geen formele verkeersregels was. �Wij hebben geen handhaafpunten,� verklaarden gemeentelijke handhavers desgevraagd. Politieagenten verklaarden dat zij niet achter die snelle scooters gingen aanrijden en dat zij fout geparkeerde scooters niet konden bekeuren omdat er geen verkeersbord met een parkeerverbod was.

Ruim een jaar geleden kwamen er w��r nieuwe borden bij de toegangen tot het voetgangersgebied van het Amstelveense Stadshart. Daar stonden nu �Stadspleinregels� op, waarvan de eerste luidde: �Scooters, brommers en snorfietsen zijn verboden.� Ook dit verbod blijkt niet daadwerkelijk te kunnen worden gehandhaafd. Of men w�l dat domweg niet..

Wethouder Herbert Raat (VVD) zei in een interview-met-foto op de voorpagina van het Amstelveens Nieuwsblad van 25-01-2012. �Het kost de Amstelveense belastingbetaler een hoop geld. Ik heb daar paal en perk aan gesteld en duidelijk gemaakt waarvoor we staan en waarvoor niet.�

Gemeentesecretaris mr. R.J.T. Schurink schrijft op 16 februari 2012 dat Amstelveen bij handhaving de nadruk legt op veiligheid en niet op overlast, zoals door scooters etc. in voetgangersgebieden.

De gemeentesecretaris schreef ook:
�Tenslotte speelt hier dan ook mee dat wettelijk is bepaald dat bekeuringen aan bestuurders van fout geparkeerde scooters in persoon moeten worden overhandigd. De wachttijd die daarmee gemoeid is, betekent dus gelijk een verlies aan capaciteit voor de inzet op veiligheid.�

Dit is een misvatting, zoals blijkt uit een brief van 08-03-2012 van de helpdesk van het Landelijk Parket Team Verkeer van het Openbaar Ministerie, waarin o.a. staat:
�Scooters kunnen niet altijd op kenteken worden bekeurd. Dat heeft te maken met hoe het verbod (parkeren van scooters) is geregeld in bijvoorbeeld een plaatselijke verordening. Als gebruik wordt gemaakt van het bord E3, dan kan op kenteken worden bekeurd.

Capaciteit en achterstanden in de handhaving zijn voor de gemeente een probleem. Het programmatisch en structureel handhaven helpt echter juist om de beschikbare capaciteit beter in te zetten. Het opstellen van handhaafbare regels is hiervoor een eerste vereiste.

V : Worden regels die in de praktijk niet handhaafbaar blijken te zijn, gewijzigd?

A : Nee. In de afgelopen jaren zijn telkens nieuwe borden met gewijzigde teksten geplaatst, maar de daarop aangegeven regels worden nog steeds niet gehandhaafd omdat zij nog steeds niet handhaafbaar zijn en omdat de gemeente kennelijk heeft besloten om scooters etc. te gedogen in voetgangersgebieden.

V : Heeft de gemeente een duidelijk handhavingsbeleid?

A : Nee. De gemeente roept nu vele jaren allerlei dingen over de �aanpak� en het �terugdringen� van scooteroverlast, maar de handhaving blijft gebrekkig en incidenteel. Er ontbreekt een handhavingsbeleid waarin duidelijk is vastgelegd wat wel en niet wordt gehandhaafd en waardoor burgers (scooteraars, bewoners en bezoekers) weten waar zij aan toe zijn. In gedragsregels kunnen afwegingen en handelingen van de gemeente worden vastgelegd, waarbij natuurlijk prioriteiten moeten worden gesteld.

V : Bevordert de gemeente naleving van haar eigen regels?

A : Nee, althans niet effectief en merkbaar. Burgemeester en wethouder verklaren in de plaatselijke kranten dat het �menens� is en er is veel geld besteed aan advertenties, drukwerk en telkens nieuwe borden. Als de daarop vermelde regels niet worden gehandhaafd, is het allemaal verloren moeite en weggegooid geld. Be�nvloeding van het gedrag van de burgers lukt alleen als die overtuigd zijn van de zin van de regels en als de handhaving ervan duidelijk en consequent plaatsvindt.

V : Rechtvaardigt de gemeente haar (gebrek aan) beleid?

A : Ja. De gemeente besteedt wel veel aandacht en inspanning aan de rechtvaardiging van haar gebrekkige handhaving zonder echter toe te willen geven dat zij overtredingen bewust gedoogt. Zie de brieven van wethouder Raat, gemeentesecretaris Schurink en het interview met de wethouder in het Amstelveens Nieuwsblad.

V : Gelden de gemeentelijke regels voor iedereen?

A : Nee. Het scooterverbod geldt feitelijk alleen voor burgers die uit principe regels respecteren of die niet weten dat het scooterverbod om onduidelijke redenen niet wordt gehandhaafd.

V : Is de gemeente duidelijk omtrent de keuzen die zij maakt?

A : Nee. Amstelveen geeft al jarenlang niet alleen tegenstrijdige maar zelfs verkeerde signalen. De gemeente zegt het ��n en doet het ander. Dit geldt van hoog tot laag, van burgemeester en wethouders tot de ambtenaren en handhavers. Zo heeft de gemeente jarenlang verkondigd dat snorfietsen wel m�esten worden toegelaten in voetgangersgebieden waarin fietsen is toegestaan. Dit is een hardnekkig misverstand. De gemeente mag (moet, eigenlijk) wel degelijk snorscooters verbieden en fietsen toestaan.

V : Heeft de gemeente voldoende kennis van de wettelijke regels en hun handhavingsmogelijkheden en past zij die toe?

A : Nee, kennelijk niet. Amstelveen probeert al vele jaren het wiel uit te vinden, zonder de bestaande wetgeving en handhavingmogelijkheden te bestuderen en te benutten. De gemeenten maakt zodoende geen gebruik van de eenvoudige, praktische, kostenbesparende en effectieve mogelijkheden om in bepaalde gebied een scooterverbod in te stellen en te handhaven.

V : Neemt de gemeente een voorbeeld aan andere gemeenten die soortgelijke situaties wel goed aanpakken?

A : Nee. In veel andere gemeenten bestaat een duidelijke regelgeving en handhaving m.b.t. scooters etc. in voetgangers- en winkelgebieden. Amstelveen zou die goede voorbeelden kunnen navolgen.

V : Heeft de gemeente belanghebbenden betrokken bij haar beslissing om de vastgestelde regels n�et te handhaven?

A : Nee.

V : Heeft de gemeente haar kennelijke beslissing om overtredingen te gedogen, bekendgemaakt en gemotiveerd?

A : Nee. Amstelveen geeft blijk van �handhavingschroom�. De gemeente is terughoudend als het gaat om handhaving van regels tegen overlast, snelheidsovertredingen in woonwijken, straatvervuiling en vandalisme. Zij wordt liever aardig gevonden dan streng en rechtvaardig. De gemeente geeft de voorkeur aan onduidelijke borden met regels die niet te handhaven zijn, zoals �Skaters houden rekening met iedereen.� Handhaving geldt kennelijk als een onwenselijke inperking van de vrijheid van burgers om te doen en te laten wat zij willen.

V : Houdt de gemeente voldoende rekening met de belangen die door de regels worden beschermd?

A : Nee. Het gedogen van overtredingen van duidelijke regels is onrechtvaardig tegenover de mensen wier belangen door die regels worden beschermd. Het is ook oneerlijk tegenover mensen die zich uit principe w�l aan de regels willen houden.

V : Hebben overtredingen alleen particuliere belangen geschaad of ook het algemeen belang?

A : Beide. Zowel particulier belang als het algemeen belang zijn gebaat bij rechtszekerheid, bij een omgeving waarin noodzakelijke regels worden gerespecteerd en bij de afwezigheid van hinder, geluidsoverlast, luchtvervuiling en het asociale gedrag dat vaak gepaard gaat met scootergebruik.

V : Heeft de gemeente verwachtingen gewekt m.b.t. de handhaving van de regels?

A : Ja. Zowel bij bewoners van het Stadshart als bij de bezoekers van het winkelcentrum en van de culturele voorzieningen is door aanpassingen van de APV en d.m.v. allerlei publicaties en drukwerken de verwachting gewekt dat scooters en alle daarbij behorende narigheid niet zouden worden toegelaten in het Stadshart. 

V : Bestaat er een pakkans bij overtreding van de regels?

A : Nee. Overtredingen vinden plaats omdat niemand kennelijk bang is om te worden bekeurd. Zelfs �ls er (bij uitzondering) handhavers van de politie en/of van de gemeente zichtbaar aanwezig zijn, worden er toch geen bekeuringen uitgedeeld aan scooteraars die in het voetgangersgebied rijden en hun voertuigen overal buiten de aangewezen plekken neerzetten.

V : Werkt de gemeente proactief?

A : Nee. Amstelveen loopt steeds achter de feiten aan. De meeste gemeenten hebben inmiddels een helder handhavingsbeleid m.b.t. scooters etc. ontwikkeld. Amstelveen ��n van de weinige gemeenten waar die voertuigen worden gedoogd in het voetgangersgebied.

V : Is de gemeente transparant over het traject dat wordt doorlopen en het tijdpad dat is gemoeid met handhaving?

A : Nee. De gemeente heeft er jaren over gedaan om het scooterverbod in het Stadshart te formuleren. Het is echter niet bekend of en wanneer dat verbod met verkeersbord E3 handhaafbaar zal worden gemaakt en dus (eindelijk) daadwerkelijk zal worden gehandhaafd.

V : Toont de gemeente zich betrokken bij de problematiek?

Nee. Het lijkt ze niet te interesseren. Misschien komt dat omdat het gemeentehuis aan een rustig meer gelegen is, ver weg van het drukke stadscentrum. Suggesties m.b.t. verbetering van de situatie zijn stelselmatig genegeerd en klachten over gebrekkige handhaving worden afgewimpeld. De betrokken wethouder complimenteert de klager met zijn betrokkenheid maar maakt hem in hetzelfde interview publiekelijk belachelijk en zelfs verdacht.

V : Zijn politieke belangen en machtsverhoudingen van invloed op de regelgeving en de handhaving?

A : Ja. De VVD propageert bij monde van wethouder Herbert Raat een soort vrijheid-blijheid van jonge mensen op een �hartstikke leuk� Stadsplein. Raat is wethouder geworden door zich als VVD-raadslid te profileren als voorstander van forse handhaving en bestrijder van overlast. Nu hij wethouder is, wil Herbert Raat kennelijk niet meer als �scootervijandig� bekend staan en gaat hij op de populistische toer. In �de stad die wij willen� moet begrip en ruimte zijn voor de levendigheid die scooters met zich meebrengen, zegt hij nu. Wie niet van herrie houdt, moet maar in de polder gaan wonen. Zoals oud-topambtenaar mr. Roel Bekker zegt in zijn boek �Marathonlopers rond het Binnenhof�: �Het gaat ze om electoraal gewin, het aankondigen van heldendaden. Imago telt meer dan inhoud.�

In verband met de toenemende hinder, geluidsoverlast, luchtvervuiling en gevaar door scooters pleiten verschillende partijen � uitgezonderd de VVD - in Amsterdam juist voor een strenger handhavingsbeleid m.b.t. scooters met name in parken en voetgangersgebieden.

De VVD heeft duidelijk moeite met de keuze tussen de plicht tot handhaving en de wens om politieke prioriteiten te laten prevaleren. De politieke agenda en belangen van met name de VVD lijkt een knelpunt te zijn bij het handhavingsbeleid m.b.t. scooters etc. Het feitelijke (niet-offici�le)  gedogen leidt tot onvoorspelbaarheid, rechtsonzekerheid en willekeur.

V : Zijn politieke belangen van invloed op de objectiviteit van regelgeving en handhaving?

A : Ja. Als normale, bestaande regels opeens bewust n�et worden gehandhaafd, dan zijn daarbij het belang van rechtszekerheid, van nakoming van gewekte verwachtingen en van voorspelbaar en verantwoordelijk bestuur terzijde geschoven.

V : Is er in de gemeente sprake van een zodanig dualisme dat de gemeenteraad het college kritisch beoordeelt?

A : Nee. Dorpse onderonserigheid maakt het kritisch beoordelen van � laat staan het krachtig oppositie tegen � het door de VVD gedomineerde college onaantrekkelijk. Als een belanghebbende en betrokken burger publiekelijk en zonder wederhoor door een wethouder wordt afgemaakt in een plaatselijke krant, vindt kennelijk niemand van de raadsleden dat dat hoogst onbehoorlijk is en vraagt niemand van hen hoe het nu eigenlijk zit.

V : Maakt de gemeente een goede afweging tussen eenzijdig levendigheid en anderzijds handhaving, leefbaarheid, rechtszekerheid en veiligheid?

A : Nee. Zie de teksten, foto�s en films (met veel geluid!) op de website www.amstelveenkanbeter.nl 

V : Leidt het gedogen van overtredingen vanwege onvoldoende handhavingscapaciteit bij de gemeenten tot problemen?

A : Ja. Er is sprake van geluidshinder, luchtvervuiling en gevaar voor bezoekers en spelende kinderen door roekeloos rijgedrag van jeugdige scooteraars. In een omgeving waar regels niet worden gehandhaafd, ontstaat een atmosfeer van maling en rechteloosheid.

V : Is de gemeente voldoende duidelijk over wat (juridisch) wel en niet kan?

A : Nee, want de gemeente kent zelf niet de wettelijke regels noch de mogelijkheden tot handhaving daarvan.

V : Heeft de gemeente geprobeerd om escalatie van het conflict te voorkomen?

A : Nee. De gang naar de Nationale Ombudsman betekent een escalatie van iets wat begon als een simpel verzoek om bestaande regels te handhaven. Deze escalatie was niet nodig was geweest als de gemeente klachten van burgers en hun suggesties ter verbetering van de situatie serieus had genomen en informeel met hen had overlegd over oplossingen van het probleem. Gemeentebestuur, raadsleden en ambtenaren van Amstelveen moeten leren luisteren naar wat de burger nu eigenlijk wil. Dat is iets anders dan de formele 'hoorplicht' die in de juridische procedures geldt.

V : Heeft de gemeente ervaren in praktische samenwerking met burgers?

A : Nee. Gesprekken met de burgemeester, wethouders, raadsleden, hoorzittingen, wijkschouwen, inspraakavonden en bijeenkomsten van wijkplatforms en �Praat met de Raad� hebben weinig zin, omdat er niet werkelijk wordt geluisterd en/of omdat er niets gebeurt met de suggesties en klachten van burgers. Bestuurders, raadsleden en gemeenteambtenaren praten tijdens zulke gelegenheden het liefst met elkaar en zij nemen ook alleen elkaar serieus als het gaat om beleid, regels en handhaving. Zij moeten beter luisteren naar de burgers en meer begrip moeten krijgen voor hun situatie, belangen en visie. Zij zouden ook meer samen met burger moeten nadenken over de beste aanpak.

V : Weet de gemeente wat er in de wijken speelt en toont zij daarvoor voldoende belangstelling?

A : Nee. Gemeenteambtenaren moeten meer �de straat op gaan� en zich laten informeren door bewoners en bezoekers. Een jaarlijkse �schouw� onder aanvoering van de burgemeester-met-ketting en met zorgvuldig geselecteerde leden van lokale instanties en organisaties (steeds dezelfden) levert geen nieuwe kennis en inzichten op. De ambtenaren van de gemeente zijn vriendelijk zolang burgers maar geen kritiek en klachten hebben.

V : Toont de gemeente over voldoende lokale kennis te beschikken om bepaalde situaties, problemen en mogelijkheden te kunnen beoordelen?

A : Nee.

V : Verschaft de gemeente desgevraagd voldoende en juiste informatie?

A : Nee. Zowel wethouder Herbert Raat als gemeentesecretaris mr. R.J.T. Schurink gaven bewust verkeerde informatie over de handhaving van het scooterverbod in het Stadshart. Vrijwel geen van de - door hen herhaaldelijk genoemde - 200 bekeuringen in 2011 was wegens het overtreden van het scooterverbod in het Stadshart. Wethouder Herbert Raat zei in een interview in het Amstelveens Stadsblad van 25 januari 2012 dat jonge mensen met hun skateboards en scooters juist bijdragen aan de levendigheid van het �hartstikke leuke� Stadshart. (Op de borden met �Stadspleinregels� staat dat scooters etc. verboden zijn en dat skateboarders �rekening houden met iedereen� (ook zo�n niet-handhaafbare regel). Herbert Raat suggereerde in het artikel dat wij uit de polder kwamen en daarom niet bestand waren tegen stadse herrie. Wij zijn echter echte stedelingen. Voordat wij ruim 15 jaar geleden naar Amstelveen verhuisden, woonden wij in Amsterdam-Oud-West en wij weten dus van wanten. Gemeenten mogen niet liegen.

V : Kiest de gemeente voor de meest effici�nte en (kosten)effectieve manieren van handhaving?

A : Nee. De meeste gemeenten hanteren het verkeersbord E3 om een parkeerverbod voor bromfietsen (inclusief (snor)scooters) en fietsen in voetgangersgebieden te handhaven. Met een �onderbord� kan daarbij een uitzondering worden gemaakt voor fietsers, zodat die dan wel overal mogen worden neergezet. Dit offici�le verbod op grond van APV en Verkeerswet is eenvoudig en effectief te handhaven door fout geplaatste scooters etc. op kenteken te bekeuren.

V : Maakt de gemeente misbruik van het feit dat zij over meer haar macht, invloed en mogelijkheden beschikt dan burgers?

A : Ja. Amstelveen is kennelijk van mening dat zij per definitie gelijk heeft en dat een gewone burger vooral niet moet denken dat hij iets te zeggen heeft over de wijze waarop de gemeente bestaande regels (niet) handhaaft, overtredingen gedoogt en zodoende een onwenselijke situatie laat bestaan. Wethouder Herbert Raat heeft op mijn klacht bij de Nationale Ombudsman gereageerd met een publieke afstraffing in de vorm van een �repliek� in een interview-met-foto op de voorpagina van het Amstelveens Nieuwsblad 25-01-2012. Als de pers gaat optreden als woordvoerder van een bestuurder in plaats van hem of haar kritisch te volgen, te bevragen en te beoordelen, dan is de burger vrijwel machteloos.

�Dat is niet de stad die wij willen,� verklaarde wethouder Herbert Raat (VVD) in dat artikel. Hij vertelde dat ik uit de polder kwam, niet van spelende kinderen hield, ooit zelfs de Raad voor de Journalistiek had ingeschakeld en dat de lezers via Google konden zien dat ik overal een mening over had. Zo gaat een gemeente niet om met een betrokken burger en het is in ieder geval geen correcte manier van klachtbehandeling. Gemeentesecretaris Schurink heeft mijn klacht met bewust verkeerde informatie afgewimpeld.


Website 'Amstelveen Kan Beter'

Foto-selectie t.b.v. klacht bij Nationale Ombudsman

Foto's 'Stadshart Scootervrij'

Foto's 'Voetpad langs Openbare Bibliotheek scootervrij'

Foto's van scootervrije stadscentra en voetgangersgebieden

post@amstelveenkanbeter.nl