AMSTELVEEN KAN BETER
Wijkplatform Stadshart
'Gemeente onbetrouwbaar'

Verslag extra wijkplatform Stadshart d.d. 28 januari 2013
in de Muziekschool, Stadsplein 99
Aanwezig: 51 personen

1.Met dank aan journalist Johan Bos (Amstelveen.blog.nl) volgt hieronder een verslag.

Stadshart blijft tegen parkeerbeheer: �gemeente onbetrouwbaar�
Bewoners van het Stadshart blijven zich � met steun van de wijk Elsrijk � verzetten tegen het nieuwe parkeerbeheer van de gemeente, die zij volstrekt onbetrouwbaar vinden. Dat bleek maandagavond tijdens een druk bezochte wijkbijeenkomst. Onverteerbaar voor de wijk zijn vooral de invoering van een pasjessysteem voor bezoekers, betaald parkeren en fiscaliseren in de wijk. Een werkgroep, die ruim een half jaar met de gemeente overleg heeft gepleegd en voorstellen gedaan, bracht verslag uit en constateerde dat de gemeente gewoon niet luistert. Volgens voorzitter Wim B�rmann van de werkgroep heeft die grote bereidheid gehad om tot oplossingen te komen.

Een extra parkeerbelasting voor de wijk vormen de komende wekelijkse koopzondagen. Volgens de werkgroep b leek de gemeente tijdens de vergaderingen (in totaal meer dan 20 uur) slecht te zijn voorbereid. �Van de eerste dag af was er wrijving�, zei de voorzitter. �Uit frustratie zijn enkele leden opgestapt. Tenslotte zijn er wel afspraken gemaakt, maar in december bleek dat de gemeente gewoon definitief haar eigen plan trekt. De input van de bewoners is totaal genegeerd.� Volgens de werkgroep mankeert er ook het nodige aan de verslaggeving van de vergaderingen, waarop zij geen zegt te hebben gehad. De resultaten van alle inspanningen zijn nihil, meldde B�rmann. �De gemeente heeft nog steeds huiswerk, komt met en niet gedragen voorstel, dat op alle fronten door de werkgroep is afgewezen.�

Dat voorstel behelst onder meer dat voor bezoekers van bewoners pasjes te koop zijn, voor maximaal 500 dagdelen (minder kan ook), tegen kosten die voor de bezoekers vari�ren van 100 tot 500 euro per pasje en voor de bewoner van 20 tot 100 euro. Inkomsten voor de gemeente: 120 tot 600 euro. De pasjes voor bezoekers impliceren gewoon betaald parkeren, zij het tegen een gereduceerd tarief klaagde de vergadering. Dat wijkt af van het vroegere systeem (bezoekersvergunningen). Daardoor worden alle gebieden gefiscaliseerd, inhoudende dat boetes voor overtredingen in de gemeentekas vloeien. De kans bestaat dat door onjuist gebruik van de pasjes men vervalt in het door de gemeente gehanteerde �schriktarief� voor het Stadshart van 16 euro per vier uur, klaagden de bewoners. Per ongeluk verkeerd gebruik zou overigens niet vreemd zijn, omdat nu al veel mensen weinig begrijpen van de gedigitaliseerde automaten in het Stadshart, die veel meer handelingen vergen dat de oude machines.

Ook de mantelzorgvergunning wordt afgeschaft. Ook komt er geen aparte regeling voor ZZP-ers in het Stadshart, zoals was gevraagd. En de Schilderswijk kan geen bezoek binnen het eigen gebied ontvangen. De bewoners willen nog wel bij de politiek en via de media ruchtbaarheid geven aan hun ongenoegen, maar vrezen dat de plannen het in de komende krokusvakantie door worden gejast. De gemeenteraad zou op 13 maart definitief beslissen.

Ter tafel lag nog wel een brief van de niet uitgenodigde verkeerswethouder John Levie (BBA), die � na oorspronkelijk protest ertegen � toch maar werd voorgelezen. Daarin zei Levie dat de oude bezoekersvergunning nu eenmaal niet meer voldoet, niet past binnen de digitalisering van het vergunning parkeren, slecht handhaafbaar, ineffici�nt en fraudegevoelig is. Ook zijner volgens Levie ook hoge kosten aan het oude systeem verbonden. Hij vindt dat wel degelijk rekening is gehouden met de belangen van de bewoners en de werkgroep �zeer nuttige� input heeft geleverd, al kan niet aan al haar wensen worden voldaan. Volgens de werkgroep is dat met vrijwel niet ��n wens gebeurd. Op jaarbasis kan men voor bezoekers tien pasjes aanschaffen � 10 euro voor een tegoed van tweehonderd uur per stuk. Maar er mogen maximaal vijf pasjes per bezoek actief zijn.

Bezoekers betalen volgens Levie maximaal een euro voor vier uur en de regeling gaat gelden voor alle gebieden van het Stadshart. Maar gebied 1-Oost (Meander)1 blijft uitsluitend beschikbaar voor vergunninghouders, die voor 75 euro ��n bezoekersvergunning kunnen aanvragen, geldig voor maximaal 1022 uur per jaar, verdeeld over twee pasjes. Ook bezoekers van medische dienstverleners en kerken in het gebied betalen, zij het met korting. Levie zegt weg begrip te hebben voor de onrust, maar komt daaraan verder niet tegemoet. Zodat de onrust en ontevredenheid gewoon blijven bestaan.

Het bestuur van het wijkplatform is eerder opgestapt, omdat het vindt door de lokale overheid niet serieus te worden genomen. Avondvoorzitter Sietse Bouma van Cardanus pleitte voor vorming van een nieuw bestuur, zodat een wijkplatform kan blijven bestaan. Min of meer met tegenzin meldden zich enkele wijkbewoners, vooral om het beschikbare gemeentelijke budget voor de wijk vast te houden. Voor de voormalige bestuurders is duidelijk: �Deze gemeente is zo onbetrouwbaar dat je geen afspraken met haar kunt maken. Het beleid wordt vooral voorbereid door ambtenaren die op geen enkele wijze bij Amstelveen zijn betrokken.� Iemand anders: �Als we hiermee akkoord gaan, wordt het steeds duurder.� De vergadering besloot een brief aan de gemeenteraad te sturen. Hoewel iemand uit de praktijk had geleegd dat die, hoeveel handtekeningen daar ook onder staan, die door de gemeente als ��n bezwaar zal worden beschouwd. (Einde verslag van Johan Bos)

2. kruising/rotonde Keizer Karelweg
Voor de kruising Keizer Karelweg/Graaf Aelbrechtlaan en voor de �kruising� Keizer Karelweg/Groen van Prinstererlaan zijn plannen gemaakt voor een reconstructie. Op de eerstgenoemde situatie komt een rotonde en bij de tweede wordt de doorgaande route (KKweg) beter aangegeven. Op woensdag 27 februari is er een inspraakbijeenkomst om 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30) in het raadhuis; waarschijnlijk in de kantine.

3. Toekomst wijkplatform Stadshart; vorming bestuur
Na enige discussie zijn vier personen bereid plaats te nemen in het bestuur. Onderling verdelen zij de taken. Aangemeld hebben zich: de dames Simone de Koning en Saskia Lumeij en de heren Mac Ruyter en H.R. Punt. Andere belangstellende kunnen zich nog melden bij Sietse Bouma
(Cardanus: M: 06-30722239; E: sbouma@cardanus.nl )

Sietse Bouma