AMSTELVEEN KAN BETER

Klacht bij Nationale Ombudsman:

Gemeente Amstelveen handhaaft het scooterverbod niet

Kafka in de polder

De problematiek van het Stadsplein ligt op allerlei verschillende gebieden waarvoor verschillende wethouders verantwoordelijk zijn:
  • Openbare Orde en Veiligheid / Algemeen Bestuur / Co�rdinatie van collegebrede projecten en problematiek (De Burgemeester).
  • Mobiliteit, verkeer en vervoer / Fysieke infrastructuur (wegen)/ Recreatie.
  • Financi�n / Cultuur / Vergunningen / Handhaving / (De-)regulering.
  • Ruimte / Wonen / Ruimtelijke projecten / Volkshuisvesting.
  • Accommodatiebeleid / Volksgezondheid / Jeugdzorg.
  • Economische Zaken / Wijk- en buurtbeheer / Milieubeleid.
Het complexe en grensoverschrijdende karakter van de problematiek maakt dat niet ��n bestuurder en ook niet ��n gemeentelijke afdeling zich verantwoordelijk voelt voor (en zelfs niet in staat is tot) een integrale, daadwerkelijke en effectieve aanpak en oplossing van alle problemen en mogelijkheden van het Stadsplein. Dit leidt bij bewoners van het Stadsplein tot wat wel 'bureaucratisch onbehagen' wordt genoemd. Dit wordt treffend beschreven in het onlangs verschenen boekje 'Kafka in de polder' (SDU Uitgevers, 2008):

'Een bureaucratie die zichzelf voor de voeten loopt, leidt tot onbehagen: frustrerende situaties waarin mensen terechtkomen door het onvermogen van de bureaucratie om adequaat diensten te verlenen, regels te handhaven of problemen op te lossen.' (pag 12)

De auteurs van dit boekje, leden van de 'Kafkabrigade', noemen als voornaamste oorzaken van kafka�ske situaties: Onmacht, onduidelijkheid, gebrekkige samenhang, onveiligheid, onwil en onhandigheid.

'Onmacht':

Wij defini�ren kafka�ske situaties als volgt: Situaties waarin burgers in een impasse geraken die mede veroorzaakt wordt door instanties waar hij niet zonder kan en/of omheen kan. Deze situaties worden in de eerste plaats gekenmerkt door onmacht, de burger heeft het gevoel dat hij vast zit en dat hij niet bij machte is uit die situatie te komen: 'Regels zijn regels'; 'Zo is het nu eenmaal'; 'Daar kunnen wij ook niets aan doen', zijn opmerkingen die we regelmatig te horen krijgen." [Ik heb niet anders gehoord in het afgelopen jaar. RvW.

'Onsamenhangend':

"Kafka�ske situaties zijn bovenal situaties waarin ieder op zich zijn werk goed doet maar het eindresultaat toch niet klopt. Elke ambtenaar, maar de burger wordt niet geholpen. Hij loopt van het kastje naar de muur. Afdelingen of zelfs hele organisaties werken langs elkaar heen en weten soms niet van elkaars bestaan. De situatie is zo complex geworden dat niemand meer het overzicht heeft en niemand zich nog verantwoordelijk voelt: 'Maar we doen toch gewoon ons werk?'

'Onhandigheid':

"Kafka�ske situaties zijn niet zozeer incidenten waar de overheid tekortschiet. Het zijn voorbeelden van bestuurlijk handelen waarbij instituties en organisaties er collectief niet in slagen zich te richten naar de feitelijke situatie en de menselijke maat. [..] De Kafkabrigade richt zich daarom op situaties waarbij meerdere instanties [in dit geval: bestuurders en ambtelijke afdelingen; RvW] betrokken zijn, die afzonderlijk niet per se fouten gemaakt hebben. Kafka�ske situaties ontstaan daar waar alle betrokken organisaties hun werk gewoon doen, maar waar het resultaat vanuit de burger of het bedrijf gezien zwaar onder de maat is en zelfs absurd voorkomt."


Het boekje 'Kafka in de polder' zou verplichte literatuur moeten zijn voor alle bestuurders, raadsleden en ambtenaren van de gemeente Amstelveen.

De gemeente Amstelveen lijkt niet erg fantasierijk en creatief als het gaat om het tot stand brengen en houden van een prettige (en op zijn minst leefbare) woonomgeving in het centrum van de stad. Men slaagt er maar niet in het Stadsplein fraai, sfeervol, gezellig en zodoende aantrekkelijk te maken. Een door de gemeente ingehuurd evenementenbureau leek wel per geproduceerde decibel betaald te worden, onder het motto 'Waar herrie is, is het gezellig.' De gemeente voert alleen overleg met de horeca en met de winkels maar toont geen belangstelling voor wensen, suggesties en klachten van de Stadspleinbewoners. Over 'sociale cohesie' gesproken.. Zonder medewerking van de bewoners zal het niet lukken om het Stadsplein mooier, leuker en vooral gezelliger (maar niet lawaaiiger!) te maken.

De gemeente Amstelveen heeft bovendien een handhavingsprobleem, omdat deze ooit groene, luchtzuivere, beschaafde en enigszins gezapige stad (nog) steeds niet het belang en zelfs de noodzaak van handhaving onderkent. Het past domweg (nog) niet bij de cultuur van deze uit zijn voegen groeiende gemeente.


Startpagina 'Amstelveen Kan Beter'